ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Ця публічна оферта про надання коштів та іншого майна (далі – Оферта) в якості благодійного внеску фізичних та юридичних осіб (далі – Благодійник) спрямована на невизначене коло осіб та є публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «РАДА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ», в особі Секретаря Організації Вибрановського Романа Богдановича (надалі – Організація), укласти договір про надання благодійного внеску на наведених нижче умовах:

1. Загальні положення

1.1. Договірні відносини між Благодійником та Організацією оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці вебсайту “https://reb.org.ua” у відповідному розділі кнопки “ДОПОМОГТИ”, означає, що Благодійник, незалежно від правового статусу (фізична особа, юридична особа), згідно чинного законодавства, прийняв умови Договору публічної оферти (акцепт), які вказані нижче.

1.2. Цей Договір є публічним, тобто відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Благодійників.

1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “ДОПОМОГТИ”, яким Благодійник надає згоду здійснити благодійний внесок.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

2. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

2.1. Терміни та визначення:

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на вебсайті “https://reb.org.ua”, що містить пропозицію Організації щодо здійснення благодійного внеску, спрямованого невизначеному колу осіб.

«Акцепт» – прийняття Благодійником пропозиції Організації, щодо здійснення благодійного внеску, шляхом її сплати на розрахунковий рахунок Організації.

«Благодійний внесок» – одностороннє волевиявлення Благодійником у вигляді передачі Благодійником коштів у власність Організації для наступного використання для досягнення статутних цілей Організації, передбачених Статутом Організації без зобов’язання Організації вчинити на користь Благодійника, чи третіх осіб, будь-які дії (роботи, послуги, тощо) чи передати Благодійнику будь-які речі (товари, матеріальні цінності, тощо).

«Благодійник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, згідно чинного українського законодавства, що відвідали вебсайт “https://reb.org.ua” та мають намір здійснити благодійний внесок.

«Організація» – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РАДА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ», що зареєстрована та провадить свою діяльність згідно Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» інших актів законодавства, в тому числі збирає благодійні внески за допомогою вебсайту “https://reb.org.ua”.

«Законодавство» – встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

3. Предмет договору

3.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів шляхом здійснення благодійного внеску на розрахунковий рахунок Організації для забезпечення статутної діяльності Організації.

4. Права та обов`язки Організації

4.1. Організація зобов’язана:

виконувати умови даного Договору;
використовувати сплачені кошти Благодійником виключно для виконання Статутної мети Організації та умов цього Договору;

5. Права та обов`язки Благодійника

5.1. Благодійник зобов’язаний:

Ознайомитися з умовами цього Договору.

5.2. Благодійник має право:

Здійснювати контроль за використанням Організацією благодійного внеску відповідно до статуту Організації.

6. Строк збирання коштів

6.1. Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Організації (шляхом реорганізації чи ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Організації, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: “https://reb.org.ua”.

7. Порядок сплати, використання благодійного внеску та передбачувана сума

7.1. Використання благодійного внеску здійснюється відповідно до цілей, визначених статутом Організації, Законом України «Про громадські об’єднання» та інших актів законодавства України.

7.2. Благодійник може сплатити Благодійний внесок наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на розрахунковий рахунок Організації, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу.

2) Кредитною карткою наступного типу:

3) за допомогою сервісу Liqpay.

4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Організацією.

8. Відповідальність сторін та вирішення спорів

8.1. Організація несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання благодійних внесків всупереч порядку, встановленому цим Договором, відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Всі спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Сторони можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

9. Інші умови

9.1. Договір укладений згідно законодавства України всі не врегульовані питання вирішуються за українським Законодавством.

9.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

9.3. Організація має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Благодійників. Актуальна (чинна) редакція договору завжди доступна на Сайті.

9.4.Власним акцептування Договору або реєстрацією на вебсайті “https://reb.org.ua” (заповнення реєстраційної анкети) Благодійник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних.

9.5.Для цілей, передбачених цим Договором, Благодійнику Організація має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Благодійника, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

9.6. Благодійник дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: розміщувати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у разі потреби). Організація бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім випадків, передбачених Законом, в тому числі на також на запит компетентного державного органу, ухвали суду, тощо).

9.7. У випадку небажання отримувати розсилку, Благодійник має право звернутися до Організації, написавши заяву про відмову від отримання новинних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

9.8. Благодійник надає згоду, що в разі не реалізації проєкту або при наявності залишків по проєкту сума благодійного внеску не підлягає поверненню і може бути використана на фінансування інших проєктів Організації.